K-Tower
1
185
k-tower
1083
1851083
0
IHG Lobby
2
177
ihg-lobby
972
177972
0
Pariser Platz 3
3
181
pariser-platz-3
1016
1811016
0
Cosmopolitan
4
176
cosmopolitan
954
176954
0
Shop House
5
179
shop-house
1002
1791002
0
Cosmopolitan
6
176
cosmopolitan
950
176950
0
OPUS
7
186
opus
1102
1861102
0
Pariser Platz 3
8
181
pariser-platz-3
1020
1811020
0
K-Tower
9
185
k-tower
1091
1851091
0
Pariser Platz 3
10
181
pariser-platz-3
1021
1811021
0
Cosmopolitan
11
176
cosmopolitan
944
176944
0
IHG Lobby
12
177
ihg-lobby
983
177983
0
Cosmopolitan
13
176
cosmopolitan
964
176964
0
Illuminated Sculptures
14
184
illuminated-sculptures
1082
1841082
0
Capella
15
174
capella
905
174905
0
Chatsworth
16
227
chatsworth
1162
2271162
0
Sha Tin
17
187
sha-tin
1111
1871111
0
OPUS
18
186
opus
1105
1861105
0
Pariser Platz 3
19
181
pariser-platz-3
1023
1811023
0
Mark
20
180
mark
1013
1801013
0
Chatsworth
21
227
chatsworth
1165
2271165
0
Agricole
22
182
agricole
1034
1821034
0
Sha Tin
23
187
sha-tin
1113
1871113
0
OPUS
24
186
opus
1104
1861104
0
Arezzo
25
221
arezzo
1143
2211143
0
Agricole
26
182
agricole
1046
1821046
0
Capella
27
174
capella
912
174912
0
IHG Lobby
28
177
ihg-lobby
969
177969
0
Leedon Park
29
175
leedon-park
932
175932
0
Chatsworth
30
227
chatsworth
1169
2271169
0
Pariser Platz 3
31
181
pariser-platz-3
1017
1811017
0
Chatsworth
32
227
chatsworth
1160
2271160
0
Shop House
33
179
shop-house
1001
1791001
0
Illuminated Sculptures
34
184
illuminated-sculptures
1077
1841077
0
Chatsworth
35
227
chatsworth
1161
2271161
0
Illuminated Sculptures
36
184
illuminated-sculptures
1079
1841079
0
IHG Lobby
37
177
ihg-lobby
968
177968
0
Agricole
38
182
agricole
1059
1821059
0
Leedon Park
39
175
leedon-park
927
175927
0
K-Tower
40
185
k-tower
1086
1851086
0
K-Tower
41
185
k-tower
1087
1851087
0
Agricole
42
182
agricole
1038
1821038
0
Cosmopolitan
43
176
cosmopolitan
957
176957
0
Leedon Park
44
175
leedon-park
929
175929
0
Shangri-La Midtown
45
229
shangri-la-midtown
1173
2291173
0
Chatsworth
46
227
chatsworth
1166
2271166
0
K-Tower
47
185
k-tower
1100
1851100
0
Chatsworth
48
227
chatsworth
1167
2271167
0
Capella
49
174
capella
1139
1741139
0
Shop House
50
179
shop-house
1006
1791006
0
Bukit Tunku Residence
51
183
bukit-tunku-residence
1062
1831062
0
K-Tower
52
185
k-tower
1085
1851085
0
Shangri-La Midtown
53
229
shangri-la-midtown
1172
2291172
0
Arezzo
54
221
arezzo
1156
2211156
0
Shop House
55
179
shop-house
1003
1791003
0
IHG Lobby
56
177
ihg-lobby
967
177967
0
Pariser Platz 3
57
181
pariser-platz-3
1024
1811024
0
Agricole
58
182
agricole
1047
1821047
0
Bukit Tunku Residence
59
183
bukit-tunku-residence
1067
1831067
0
K-Tower
60
185
k-tower
1099
1851099
0
Leedon Park
61
175
leedon-park
941
175941
0
Sha Tin
62
187
sha-tin
1114
1871114
0
Shangri-La Midtown
63
229
shangri-la-midtown
1175
2291175
0
Agricole
64
182
agricole
1035
1821035
0
Capella
65
174
capella
903
174903
0
Arezzo
66
221
arezzo
1155
2211155
0
Cosmopolitan
67
176
cosmopolitan
956
176956
0
Shangri-La Midtown
68
229
shangri-la-midtown
1174
2291174
0
Chatsworth
69
227
chatsworth
1158
2271158
0
Capella
70
174
capella
908
174908
0
Arezzo
71
221
arezzo
1150
2211150
0
Bukit Tunku Residence
72
183
bukit-tunku-residence
1072
1831072
0
Leedon Park
73
175
leedon-park
935
175935
0
Agricole
74
182
agricole
1055
1821055
0
Bukit Tunku Residence
75
183
bukit-tunku-residence
1065
1831065
0
Shangri-La Midtown
76
229
shangri-la-midtown
1171
2291171
0